Over ons


De AFRS Groep is ontstaan uit de behoefte om onafhankelijk advies en onderzoek te verzorgen in relatie met alle zaken die rondom asbest spelen. De AFRS Groep bestaat uit AFR Services BV, AFRS Inspectie & Analyse BV en AFRS Ingenieurs BV. Wij zijn een jonge groep bedrijven met een brede ervaring op het gebied van asbest advies en onderzoek. De drie pijlers waar wij op bouwen zijn: betrouwbaarheid, kwaliteit, integriteit.

Home
Home

Algemeen

Asbest is tot en met 1993 op grote schaal toegepast in Nederland en is tot de dag van vandaag veel in het nieuws. Asbest is vooral veel gebruikt als bouwmateriaal. Het werd als een duurzaam materiaal beschouwd welke slijtvast en goedkoop was toe te passen. De gezondheidsrisico’s van asbest zijn later pas bekend geworden. Wanneer er zorgvuldig wordt omgegaan met de risico’s dan blijven deze binnen de gestelde eisen.

AFRS Inspectie & Analyse BV is gespecialiseerd en geaccrediteerd (I 285) voor eindcontroles na asbestsanering conform NEN 2990. Verder is het laboratorium AFRS Inspectie & Analyse BV geaccrediteerd (L 570) voor analyses van asbesthoudende materialen (conform NEN5896) en stof-/kleefmonsters (NEN2991).

Doelgerichte oplossingen voor asbestproblematiek

Door AFRS in te schakelen haalt u kennis, ervaring en een professionele partner in huis die u helpt om op een goede manier om te gaan met de risico’s van asbest. Een persoonlijke benadering met open en heldere communicatie zijn ons uitgangspunt.

Onze medewerkers hebben jarenlang ervaring opgedaan bij diverse adviesbureaus. Hierdoor kunnen wij heldere en adequate pragmatische adviezen geven. Als klant krijgt u een volwaardige partner en kunnen wij u tijdens uw project van begin tot eind goed adviseren.

De asbestwereld is een web van verschillende spelers waarbij kennis van wet en regelgeving noodzakelijk is. Wij volgen de veranderingen op de voet en kunnen u zo een gedegen advies geven gebaseerd op actuele wetgeving, waarbij we toekomstige wijzigingen meenemen in ons advies.

Als klant van de AFRS Groep krijgt u een volwaardige partner voor al uw asbestvragen. U kunt bij ons terecht voor asbestinventarisaties, eindcontrole metingen na asbestsaneringen (NEN2990) en/of risico-onderzoeken (NEN2991) en analyse met SEM van kleefmonsters (NEN2991) en luchtmetingen conform ISO14966/NEN2991. Voor validaties/terugschalingsmetingen conform SCi548 / SCi547 kunt u ook bij ons terecht.

AFRS staat voor:

  • Een betrouwbare partner voor uw zaken rondom de problematiek van asbest
  • Heldere en duidelijke asbestinventarisaties.
  • Voor analyses van materiaalmonsters op asbest en eindcontroles na asbestsanering
  • Een vast aanspreekpunt
parallax background

Onze werkwijze

Het proces van asbestverwijdering.

Zonder een geldig asbestinventarisatierapport mag er niet gesaneerd worden door een asbestverwijderingsbedrijf. Als opdrachtgever wenst u hoe dan ook een helder en volledig beeld van het eventueel aanwezige asbest in uw gebouwen en/of objecten. Daarnaast wenst u uiteraard te weten welke maatregelen u moet treffen om dit te laten verwijderen conform huidige wet- en regelgeving of welke maatregelen er nodig zijn voor het in stand houden van het gebouw en/of object.

De materialen waarin asbest is toegepast zijn zeer divers, voorbeelden hiervan zijn o.a. vloerbedekking, dakbedekking (golfplaten, dakleer), isolatiemateriaal (hitte, elektriciteit), brandwerend plaatmateriaal, pakkingen, slijtvaste materialen zoals rem- en frictiebekleding. Er zijn meer dan 3000 toepassingen waarin asbest is toegepast. Ons geaccrediteerde laboratorium AFRS Inspectie & Analyse BV kan uw materiaalmonsters analyseren op asbest conform NEN5896 (polarisatiemicroscopie)

Het verwijderen van in het verleden toegepaste asbest is gebonden aan strenge wetgeving en veiligheidseisen. AFRS Ingenieurs BV is hierbij uw partner bij uitstek. Door onze vakkundigheid, snelheid en flexibiliteit voorzien wij u van betrouwbare adviezen. AFRS Inspectie & Analyse BV kan als het asbest is verwijderd de verplichte wettelijke eindcontrole uitvoeren conform NEN2990. Op locatie ontvangt u gelijk een certificaat of de ruimte al dan niet veilig kan worden betreden.

Daarnaast zijn wij de partner bij uitstek voor het uitvoeren van risicobeoordelingen conform NEN2991 wanneer er een asbestverontreiniging is geconstateerd. Kortom, wij hebben een team van specialisten die u kunnen helpen bij al uw vragen met betrekking tot asbest.

Onze diensten

Wij kunnen uw projecten met betrekking tot het inventariseren, saneren en de vrijgave na verwijdering van asbest van A tot Z voor u begeleiden. Ook indien het gewenst is innovatieve methodes toe te passen kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Hierdoor heeft u een betrouwbare partner met kennis en ervaring waardoor u ervan verzekert bent dat uw project goed begeleid wordt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat u weet waar u aan toe bent en de projectdoelstellingen worden behaald.

Heeft u een vermoeden van een asbestbesmetting en / of heeft u een calamiteit? Dan kunnen wij deze voor u onderzoeken conform de NEN2991. Het in kaart brengen van de asbestrisico's vereist deskundigheid en ervaring. Ook is de snelheid van handelen vaak een vereiste, AFRS Ingenieurs begrijpt dit en is hierbij voor u een waardevolle partner.

De goudfiltermetingen en stof-/kleefmonsters worden geanalyseerd bij uw geaccrediteerde laboratorium van AFRS Inspectie & Analyse met behulp van elektronenmicroscopie (SEM).

Ook voor het terugschalen van saneringen naar een lagere risicoklasse van bijvoorbeeld een risicoklasse 3 naar 2 kunt u bij AFRS Ingenieurs terecht. Door persoonlijke luchtmetingen (PAS) en lucht concentratie metingen conform de SCi548/NEN-689/SCi547 wordt gevalideerd of dit mogelijk is. Hierbij sturen wij bij het opstellen van het werkplan van de saneerder, het opstellen van een meetplan, meting en beoordeling op de saneringslocatie en toestemming van de arbokerndeskundige.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

AFRS Ingenieurs is door Tüv gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform SC540. Hierbij onderscheiden wij 3 types inventarisaties:

Type A, een volledige asbestinventarisatie van alle direct zichtbare asbesthoudende toepassingen. Een type A onderzoek bestaat uit een vooronderzoek (deskresearch) waarin de relevante documenten en archieven waarin mogelijk de toepassing van asbest en asbesthoudende producten worden geraadpleegd. Dit kan omvatten bouwtekeningen, archieven van verbouwingen of renovaties, beschrijving van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen et cetera. Het ontbreken van deze gegevens kan leiden tot het niet ontdekken van asbesthoudende toepassingen. Op basis van de voorinformatie wordt een inventarisatieplan opgesteld waarmee de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) op locatie een inspectie uitvoert. Tijdens deze inventarisatie zullen de locaties van de asbestverdachte materialen worden vastgelegd. Een monster van elke asbestverdachte toepassing wordt in het ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium van AFRS Inspectie & Analyse geanalyseerd conform de NEN5896. Van de aangetroffen asbesthoudende materialen wordt een risicoklasse-indeling gemaakt ten behoeve van de verwijdering van deze materialen middels SMA-rt. Uw asbestinventarisatie-rapport wordt als pdf naar u verstuurd.

Type B, een vervolg op de type A inventarisatie waarin middels sloopwerkzaamheden in de constructie verborgen asbest wordt onderzocht. Locaties van in de constructie verborgen asbest die in het type A onderzoek niet konden worden geinventariseerd worden in een type B inventarisatie onderzocht door de constructie op de benoemde plaatsen te slopen. Zo nodig wordt daarbij een SC530 asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld om de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen. Ook van deze inventarisatie ontvangt u een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden, aard en locatie van het aangetroffen asbest inclusief een verwijderingsadvies in pdf-vorm.

Onvoorzien asbest tijdens sloop en/of renovatie, het kan zijn dat bij renovatie of sloop toch nog niet eerder ontdekte asbestverdachte materialen worden aangetroffen. Deze worden door ons binnen 24 uur geinventariseerd zodat uw proces minimaal wordt verstoord.

NEN2991. Juist bij een asbestinventarisatie worden situaties onderkend waarbij een groot risico voor bloostelling aan asbest bestaat. Onze inventariseerders zullen u dan adequaat begeleiden bij het beheersen van deze risico's. In overleg met u worden de noodzakelijke maatregelen genomen en we kunnen indien u dat wenst gelijk een Risicobeooordeling voor blootstelling aan asbest conform de NEN 2991 opstarten. Dat wordt door ons gefaseerd aangepakt om het onderzoek zo effectief mogelijk te laten zijn.

Eindcontroles na asbestsanering conform NEN 2990

Na asbestverwijdering is een wettelijke eindcontrole verplicht. Deze bestaat tenminste uit een visuele inspectie en in het geval van situaties in een containment ook uit luchtmetingen.

Wij kunnen deze wettelijke eindcontrole conform de NEN2990, door heel Nederland voor u uitvoeren. Wij doen dit door middel van compleet uitgeruste mobiele laboratoria.

De NEN2990 beschrijft de wettelijke eindcontrole na verwijdering van asbest uit:

Bij ons geaccrediteerd laboratorium kunt u terecht voor analyse van monsters op asbestvezels:

  • Materiaalmonsters conform NEN5896 (polarisatiemicroscopie)
  • Kleefmonsters conform ISO14966/NEN2991(elektronenmicroscopie)
  • Luchtmonsters conform ISO14966 (elektronenmicroscopie)
  • Analyse van MMMF (Man Made Mineral Fibres) met behulp van elektronenmicroscopie

Wij zijn in het bezit van een elektronenmicroscoop voor het analyseren van luchtmonsters die genomen zijn met behulp van goudfilters. Wij kunnen uiteraard ook de luchtmetingen voor u uitvoeren. Deze metingen kunnen worden uitgevoerd conform de ISO14966. Goudfiltermetingen worden onder andere ook uitgevoerd bij risicobeoordelingen conform de NEN2991. Ook voor PAS metingen en/of achtergrondmetingen goudfilteranalyses (o.a. gebruikt bij terugschalingen conform SCi548/SCi547) kunt u bij ons terecht.

Ook voor andere toepassingen stellen wij onze SEM beschikbaar en werken graag met u samen wanneer kennis en expertise van elektronenmicroscopie gewenst is.

Contactgegevens 

Teckop 9

3471 HG, Kamerik

030 - 304 00 84

Info@afrs.nl

    BUY NOW